Hledat
Životní prostředí, bezpečnost

Bezpečnost v PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Na základě schválené politiky je úkolem všech zaměstnanců PPG plnit své povinnosti způsobem co možná nejbezpečnějším a nejpříznivějším pro životní prostředí. Toto úsilí se projevuje ve splnění právních požadavků, které jsou základním prvkem zajišťujícím ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.

Představenstvo společnosti ve snaze o zdokonalování organizace firmy přijalo rozhodnutí zavést Integrovaný systém řízení, který komplexně zahrnuje systémy zajištění kvality (ISOP 9001), bezpečnosti (PN-18001 a specifikace OHSAS18001) a ochrany životního prostředí (ISO 14001). Tento systém se nyní zavádí jeho integrací se systémem řízení kvality, který funguje již mnoho let.

Naše firma splňuje všechny právní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
Největší význam vzhledem ke své důležitosti, i ve světle unijních požadavků, má integrované povolení IPPC. Získali jsme jej v roce 2005 pro instalaci syntézy pryskyřic, instalaci výroby materiálů pro chemické zpracování karoserií automobilů (fosfáty) a pro skladování jiných než nebezpečných odpadů. Skutečnost, že máme toto povolení, svědčí o tom, že splňujeme řadu přísných kritérií spojených se zajištěním ochrany životního prostředí. Ostatní instalace také zajišťují zachování ochrany životního prostředí na zákonem požadované úrovni.
Schválený systém monitoringu v areálu podniku a v jeho okolí umožňuje průběžně dohlížet na jeho vliv na životní prostředí. Tento monitoring zahrnuje úroveň znečištění ovzduší, půdy, spodních a povrchových vod. Navíc se provádějí měření emisí do ovzduší, odpadních vod i pevných odpadů. Odpadové hospodářství umožňuje selektivně odpady shromažďovat, zajišťuje možnost některé odpady v areálu firmy druhotně využít a konečně zaručuje, že odpady jsou předávány pouze oprávněným subjektům.
Podniknuté organizační kroky umožňují zajistit požadovanou úroveň recyklace odpadu z obalů uváděných na tuzemský trh.

V poslední době se výrazně zvýšil stav zabezpečení vod řeky Olše sousedící s podnikem poté, co na všech odvodech odpadních vod z areálu podniku byly instalovány separátory organických produktů. Nezávisle na tom jsou odpadní vody čištěny s využitím vrby košařské Salix viminalis.
Vedení klade také zvláštní důraz na zajištění řádného stavu bezpečnosti pro zaměstnance firmy a její subdodavatele. Monitorování rizika na pracovištích, procesního rizika a rizika výbuchu, zajištění technických, organizačních a konečně osobních ochranných prostředků pro zaměstnance – to vše tvoří základ pro bezpečné vedení technologických procesů a konečné zajištění výrobku splňujícího všechny požadavky zákazníka.

Všechny tři součásti organizačního řízení – bezpečnost, životní prostředí a kvalita – tvoří synergický systém, který při správném využívání v každodenním životě organizace zajišťuje dosažení konečného efektu, který je hlavním cílem každého podnikatele – spokojenosti zákazníka.

 

Značky PPG Industrial Coatings:
ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. All rights reserved.
Hosting WizjaNet