Szukaj
Środowisko, bezpieczeństwo

Informacje na temat bezpieczeństwa w PPG PC

Zgodnie z przyjętą Polityką, zadaniem wszystkich pracowników naszej Firmy jest realizowanie swoich obowiązków w sposób możliwie najbardziej bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Dążenie to przejawia się w spełnianiu wymagań prawnych, będących podstawowym elementem zapewniającym ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Zarząd Spółki chcąc doskonalić organizację firmy, podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego kompleksowo systemy: zapewnienia jakości (ISOP 9001), bezpieczeństwa (PN-18001 i specyfikacjaOHSAS18001) oraz ochrony środowiska (ISO 14001). System ten jest obecnie wdrażany poprzez integrację z funkcjonującym już od wielu lat systemem zarządzania jakością.

Firma nasza spełnia wszystkie wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Najbardziej znaczącym z uwagi na swoją rangę, również w świetle wymagań unijnych, jest pozwolenie zintegrowane IPPC. Otrzymaliśmy go w 2005 roku dla instalacji syntezy żywic, instalacji produkcji materiałów do chemicznej obróbki karoserii samochodowych (fosforany) oraz dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Fakt posiadania takiego pozwolenia świadczy o spełnieniu szeregu ostrych kryteriów dotyczących zapewnienia ochrony środowiska. Pozostałe instalacje również spełniają utrzymanie środowiska na wymaganym prawem poziomie.

Przyjęty system monitoringu na terenie i wokół Zakładu pozwala na bieżący nadzór nad jego wpływem na środowisko. Monitoring ten obejmuje stan zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych. Dodatkowo, prowadzone są pomiary emisji do powietrza, ścieków oraz odpadów. Gospodarka odpadami pozwala na ich selektywne gromadzenie, zapewnia możliwość odzysku na terenie Firmy niektórych odpadów i wreszcie gwarantuje, że odpady są przekazywane tylko uprawnionym posiadaczom.
Podjęte działania organizacyjne pozwalają na zapewnienie wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowań wprowadzanych na rynek krajowy.

W ostatnim czasie znacznie podniesiono stan zabezpieczenia wód rzeki Olzy sąsiadującej z Zakładem, poprzez zamontowanie na wszystkich odpływach wód opadowych z terenu Zakładu, separatorów produktów organicznych. Niezależnie od tego, wody opadowe są oczyszczane z wykorzystaniem wierzby Salix viminalis.

Zarząd kładzie również szczególny nacisk na zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa dla pracowników firmy i jej podwykonawców. Monitoring ryzyka na stanowiskach pracy, ryzyka procesowego oraz wybuchowego, zapewnienie technicznych, organizacyjnych i wreszcie osobistych środków ochrony dla pracowników – to wszystko stanowi podstawę dla bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych i zapewnienia ostatecznie wyrobu zgodnego z wymaganiami Klienta.

Wszystkie trzy elementy zarządzania organizacją – bezpieczeństwo, środowisko i jakość – stanowią synergiczny układ, który właściwie wykorzystywany w codziennym życiu organizacji, zapewnia uzyskanie efektu końcowego będącego głównym celem każdego przedsiębiorcy – zadowolenie Klienta.

 

Marki PPG Industrial Coatings:
ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: